Temeljem članka 11 stavka 1 i 2, članka 13 stavka 2 Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), Skupština Udruge „Biciklom do zdravlja“ na osnivačkoj sjednici održanoj 11. studenoga 2019. godine donosi

STATUT

UDRUGE „BICIKLOM DO ZDRAVLJA“

I OPĆE ODREDBE
Članak 1

Udruga „Biciklom do zdravlja“ (dalje: Udruga) dragovoljna je, nestranačka udruga građana Republike Hrvatske koji promiču bicikliranje kao zdrav način života i bicikl kao sredstvo za unaprjeđenje i postizanje zdravlja.

Članak 2

Udruga nosi naziv:

Udruga „Biciklom do zdravlja“,

a koristi i skraćeni naziv:

UBZ.

Uz naziv na Hrvatskom jeziku, koristi se i naziv Udruge na engleskom jeziku:

Society „With a bike to health“.

te skraćeni naziv na engleskom jeziku:

SWBH.

Članak 3

Sjedište Udruge je u Svetoj Nedelji. Odluku o adresi sjedišta donosi Vijeće Udruge.

Članak 4

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske u skladu sa Statutom.

Udruga može djelovati i u Europskoj uniji sukladno odlukama Skupštine udruge.

Članak 5

Udruga je pravna osoba.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge.

U slučaju dulje odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Udrugu zastupa Glavni tajnik po odluci Vijeća Udruge.

Članak 6

Udruga ima svoj znak.

Znak Udruge je stiliziran, ovalnog oblika, uokvireno hrvatskim pleterom, nazivom Udruge na obodu te motivom bicikla u sredini. (Izgled znaka kao sastavnog dijela Statuta u privitku).

Članstvo u Udruzi dokazuje se iskaznicom.

Iskaznica Udruge pravokutnog je oblika s licem na kojem je naziv Udruge, znak Udruge te ime i prezime člana Udruge. Na naličju iskaznice nalazi se datum osnivanja Udruge, redni broj iskaznice, ime i prezime te potpis predsjednika Udruge.

Znak i iskaznica Udruge koriste se na način da ne šteti časti, dostojanstvu i ugledu Udruge i Hrvatske države u cjelini.

Članak 7

Udruga ima svoj pečat.

Pečat je četvrtastog oblika veličine 5x3 cm. Na pečatu piše puni naziv Udruge i sjedište na hrvatskom i engleskom jeziku, te je u sredini znak Udruge.

Članak 8

Udruga ostvaruje zadane ciljeve i zadatke neposredno ili putem razreda Udruge.

Udruga može osnovati pojedine razrede kao organizacijske oblike  Udruge radi lakšeg ostvarenja postavljenih ciljeva i zadataka Udruge sukladno Zakonu, Statutu te drugim općim aktima Udruge.

U Zagrebu, 11. studenoga 2019. godine

Predsjednik Udruge
Marin Mikić
Image
© 2024, UBZ
Powered by Tko zna>zna
Image
Image
Image
Image